HISTRIA COLLOQUIUM II

Epidemične bolezni v Istri v 19. in 20. stoletju
Le malattie epidemiche in Istria tra ‘800 e ‘900
Zarazne bolesti u Istri u 19. i 20. stoljeću

 

Malattie-epidemiche_cop

Bookshop:

Add to basket

ISBN

978-961-92235-7-4

Anno / Leto

2010

Pagine / Strani

196

A cura di / Urednik

Ante Škrobonja

Comitato di redazione / Uredniški odbor

Dean Krmac, Euro Ponte, Deborah Rogoznica, Matej Župančič

Format / Formato

15 x 21

 

Sporadično pojavljanje epidemičnih bolezni je močno vplivalo na demografski razvoj Istre v 19. in 20. stoletju. Tifus, kolera, tuberkuloza, so bile samo nekatere od patologij, ki so težile istrski polotok, kjer so se pojavljale na še bolj izrazit način v odnosu na sosednja ali bolj oddaljena območja.

Nedavna obuditev raziskav bolezni na istrskem območju in nedavni pojav kužnih bolezni na svetovni ravni sta prispevala k Študijskemu dnevu Epidemične bolezni v Istri med 19. in 20. stoletjem v Izoli 6. oktobra 2009, na katerem se je poskušalo opisati trenutno stanje stvari. Pričujoči zbornik vsebuje prispevke, ki so nastali v soočanju strokovnjakov različnih usmeritev in različnih znanstvenih šol.

 

La sporadica comparsa di malattie epidemiche ha fortemente condizionato lo sviluppo demografico dell’Istria tra ‘800 e ‘900. Tifo, colera, tubercolosi, sono state soltanto alcune delle malattie a gravare sulla penisola istriana, in cui queste si sono spesso presentate con maggiore intensità rispetto ad altre aree più o meno distanti.

Una recente riscoperta delle ricerche dedicate alle malattie nell’area istriana ed il recente manifestarsi, su scala mondiale, di malattie infettive sono state all’origine della Giornata di studio Le malattie epidemiche in Istria tra ‘800 e ‘900, tenutasi ad Isola il 6 ottobre 2009 in cui si è voluto fare il punto della situazione. Il presente volume ne raccoglie gli atti mettendo a confronto studiosi di diversa provenienza disciplinare ed afferenti a diverse scuole scientifiche.

Kazalo / Indice Predgovor / Premessa Uvodna riječ / Presentazione

 

predstavljanja / presentazioni / predstavitve:

Izola – Isola (18/02/2011) Pula – Pola (23/05/2011)

 

prikazi / recensioni