LA SOCIETÀ / DRUŠTVO

La Società umanistica Histria è una persona giuridica di diritto privato senza scopi di lucro, costituita per favorire lo sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo della storia patria, della conservazione e della valorizzazione dei beni artistici e della cultura multietnica del territorio istriano.
(art. 3 dello Statuto)

Humanistično društvo Histria je pravna oseba zasebnega prava ter nepridobitna organizacija, ustanovljena z namenom spodbujanja študij in raziskav na področju domovinske zgodovine, ohranjanja in vrednotenja umetniške dediščine in več etnične kulture na območju Istre.
(3. člen Statuta)

Humanističko društvo Histria neprofitna je osoba privatnog prava osnovana radi omogućivanja razvoja studija i istraživanja na području zavičajne povijesti, održavanja i vrednovanja umjetničkih djela te multietničke kulture istarskog područja.
(3. članak Statuta)

 

DATI GENERALI / SPLOŠNI PODATKI

denominazione estesa / polni naziv:
Società umanistica di storia, arte e cultura Histria – Humanistično društvo za zgodovino, umetnost in kulturo Histria – Humanističko društvo za povijest, umjetnost i kulturu Histria

sede / sedež:
II. prekomorske brigade 69, SI-6000 Koper Capodistria

 codice fiscale / davčna številka:
90912195

c/c bancario / bančni TRK:
04321-0002936116 (Nova KBM)
IBAN: SI56 0432 1000 2936 116
SWIFT (BIC): KBMASI2X

nro. di matricola / matična št.:
2176475

e-mail:
histria@histriaweb.eu

web:
www.histriaweb.eu

IL CONSIGLIO / SVET

 Presidente / Predsednik:
Robert Matijašić
e-mail:  matijasic@histriaweb.eu

Vicepresidente / Podpredsednik:
Mojca Cerkvenik
e-mail:  cerkvenik@histriaweb.eu

Segretario / Tajnik:
Dean Krmac
tel. +386 (0)41 57 50 54
e-mail:  krmac@histriaweb.eu

SEZIONI / SEKCIJE

 Redazione del Dizionario biografico istriano / Redakcija Istrskega biografskega leksikona

Redazione / Redakcija Histria Editiones

včlani se / diventa socio