PROJEKTI / PROGETTI

1-VIII-1619 ~ 1-VIII-2019

03/08/2019: reprodukcija načrta/riproduzione della mappa: Pianta di Capod'Istria Sprehod skozi starožitnosti/ricognizione delle antichità: Po sledeh Giacoma Fina / Sulle tracce di Giacomo Fino

Istrska državna železnica / La Ferrovia Istriana dello Stato / Istarska državna željeznica

Razstava / Mostra / Izložba / Ausstellung
Publikacija / Pubblicazione
Konference / Conferenze

Markov lev z Armerije / Il Leone marciano dell’Armeria / Markov lav s Armerije

Od Kopra do Trsata / Da Capodistria a Tersatto
Okrogla miza / Tavola rotonda / Okrugli stol
Koper - Capodistria, 03/12/2014

PIETRO NOBILE: Viaggio artistico attraverso l'Istria

Zbirka 82 risb istrskih krajev prikazuje vedute, panorame in spomenike, ki jih je okoli leta 1815 narisal arhitekt Pietro Nobile iz Ticina.
La collezione di 82 disegni propone vedute di paesaggi, panorami e monumenti di località istriane realizzati dall’architetto ticinese.

Izložba / Mostra / Razstava
Publikacije / Pubblicazioni
Predavanja / Conferenze / Izlaganja

KULTURNA DEDIŠČINA ISTRE / IL PATRIMONIO CULTURALE DELL'ISTRIA / KULTURNA BAŠTINA ISTRE

V letih 1880 in 1881 je bila v Kopru ustanovljena in uradno organizirana Občinska arheološka komisija: ta datum tako lahko obravnavamo kot začetek uradnega varovanja kulturne dediščine na lokalnem nivoju in organizirane spomeniške službe v Istri.
La Civica Commissione Archeologica di Capodistria fu fondata e organizzata ufficialmente dal Municipio di Capodistria tra il 1880 e il 1881: questa data può quindi essere considerata come l’inizio della tutela organizzata del patrimonio culturale a livello locale e a livello istriano.

Simpozij / Convegno / Skup
Publikacije / Pubblicazioni

ISTARSKI SABOR - 150 godina / DIETA ISTRIANA - 150 anni / ISTRSKI ZBOR - 150 let

Istrski zbor, nastal na podlagi februarskega cesarskega patenta iz leta 1861, je v času svojega delovanja (1861-1918) predstavljal najvišji parlamentarni in administrativni organ Istre.
La Dieta istriana, nata in seguito alla patente imperiale di febbraio del 1861, ha costituito negli anni della sua esistenza (1861-1918) il massimo organo assembleare ed amministrativo dell’Istria.

Razstava / Mostra / Izložba
Predavanja / Conferenza / Izlaganja
Promocije / Promozioni
Publikacija / Pubblicazione

PRIMA ESPOSIZIONE PROVINCIALE ISTRIANA

La Prima Esposizione Provinciale Istriana, svoltasi a Capodistria nel 1910, rappresenta la prima rassegna che in ambito alla monarchia asburgica intendeva valorizzare il patrimonio artistico e culturale istriano e presentare le più nuove scoperte della creatività umana.
Prva istrska pokrajinska razstava, ki se je odvijala leta 1910 v Kopru, je prva razstava, ki je imela namen v okviru habsburške monarhije predstaviti širši javnosti umetnostno bogastvo Istre ter vse nove dosežke cloveške ustvarjalnosti v tem prostoru.

Promozione / Promocija
Razstava / Mostra / Izložba / Ausstellung
Predavanja / Conferenze / Izlaganja
Publikacije / Pubblicazioni

HISTRIA IN LIBRIS

Mednarodni knjižni sejem. Prva tematska multikulturna razstava publikacij posvečenih istrski zgodovini in kulturi.
Fiera internazionale del libro. Prima mostra multiculturale tematica di pubblicazioni dedicate alla storia e cultura dell’Istria.
Međunarodni sajam knjige. Prva tematska multikulturna izložba publikacija posvećenom istarskoj povijesti i kulturi.

Razstava / Mostra / Izložba
Predavanje / Conferenza / Izlaganje
Promocija / Promozione

KULTURA ZDRAVSTVA V ISTRI - LA CULTURA DELLA SANITÀ IN ISTRIA

Le malattie che nella storia dell’umanità hanno più drammaticamente falcidiato le vite umane, le pandemie e le epidemie, hanno tenuto costantemente impegnata la sanità anche in Istria.
Bolezni, ki so v zgodovini človeštva najbolj dramatično kosile po življenjih, pandemije in epidemije, so zdravstvo ves čas vsestransko zaposlovale tudi v Istri.

Simpoziji / Convegni / Skupovi
Predavanje / Conferenza / Izlaganje
Publikacije / Pubblicazioni


PIANTA DI CAPOD'ISTRIA (1-VIII-1619)

La pianta di Capodistria, redatta nel 1619 da Giacomo Fino su commissione del podestà e capitano Bernardo Malipiero, rappresenta la più vecchia mappa della città.
Načrt Kopra je leta 1619 po naročilu podestata in kapitana Bernarda Malipiera narisal Giacomo Fino: predstavlja najstarejšo ohranjeno karto mesta.

Promocija / Promozione
Razstava / Mostra
Publikacija / Pubblicazione

Starejse / Vecchie »