EXTRA SERIES V

Beneški Koper. Izseki iz zgodovinske dediščine

 


Bookshop:

Add to basket

ISBN 978-961-7007-06-0
Anno | Leto 2019
Pagine | Strani 186
Autore | Avtor Salvator Žitko
Format | Formato 15 x 21
Prezzo | Cena 18,00 €

Predstavitev 23 risb Kopra in širšega območja v beneškem obdobju, ki jih hrani Državni arhiv v Benetkah, je rezultat raziskav, ki jih je avtor opravil v arhivih, muzejih in knjižnicah v letih 1982-1987. Že takrat je zbrano gradivo predstavljalo pomembno iztočnico za raziskave na urbanističnem, socialnem, zgodovinskem in umetnostno-zgodovinskem področju Kopra kot nekdanjo prestolnico Istre v času Beneške republike. Čeprav je bil doslej dobršni del omenjenega gradiva že objavljen, so danes risbe s podrobnimi komentarji, opombami ter navezovanjem na izsledke najsodobnejših raziskav, neizogiben vir za preučevanje istrske kulturne dediščine.

La presentazione dei 23 disegni conservati presso l’Archivio di Stato di Venezia che riguardano Capodistria ed il suo territorio in epoca veneta trae origine dalle ricerche compiute dall’autore nelle istituzioni culturali veneziane tra gli anni 1982 e 1987. Già da subito essi sono apparsi un fondamentale punto di partenza per le ricerche in ambito urbanistico, sociale, storico e storico-artistico di Capodistria quale capoluogo dell’Istria veneta. Anche se buona parte di questa documentazione è stata nel frattempo pubblicata, i disegni, dettagliatamente commentati e debitamente aggiornati con le ricerche più recenti, rappresentano oggi un’irrinunciabile fonte per lo studio del patrimonio culturale istriano.