HISTRIA DOCUMENTUM IV

Visitationes Generales – Status Dioecesis Justinopolitanae
sub Episcopo Francisco Zeno. 1660-1680

 

Bookshop:

Add to basket

ISBN 978-961-93210-3-4

Anno / Leto: 2012

Pagine / Strani: 98 + DVD (2.156 img)

A cura di / Urednik: Roberta Vincoletto, Maja Plahutnik (DVD)

Comitato di redazione / Uredniški odbor:
Dean Krmac, Giovanni Luca, Giovanna Paolin, Branka Poropat, Roberta Vincoletto, Pietro Zovatto, Matej Župančič

Format / Formato: 15 x 21 + DVD

Prezzo / Cena: 15,00 €

Francesco Zeno (1623-1680) manifestò fin da giovane l’interesse per gli studi eruditi e per le lettere diventando prima canonico, poi preposto e successivamente anche vicario generale della chiesa di Candia. Conservò questa sua dedizione allo studio e alle lettere anche in qualità di vescovo di Capodistria (1660-1680) quando compì cinque visite pastorali nel territorio della diocesi visitando la chiesa cattedrale di Capodistria ed il suo capitolo, le altre chiese sparse nella città, le due chiese collegiate di Isola e Pirano e le quindici parrocchie dell’entroterra. In conseguenza alle visite effettuate inviò alla Santa Sede tre relazioni ad limina negli anni 1661, 1669 e 1675. Questo vasto patrimonio documentario, conservato presso l’Archivio diocesano di Trieste e finora quasi del tutto inesplorato, rappresenta una fonte imprescindibile per lo studio della storia religiosa, della storia dell’arte e della storia sociale del Seicento istriano.

Francesco Zeno (1623-1680) je že v mladih letih izkazoval veliko zanimanje za erudicijo in je po opravljenem študiju književnosti postal najprej kanonik, nato prošt in župnijski vikar kretske cerkve. To erudicijo je potrjeval s svojimi književnimi in zgodovinskimi deli tudi v vlogi koprskega škofa (1660-1680) ko je petkrat vizitiral svojo škofijo in obiskal katedralno cerkev v Kopru in njen stolni kapitelj, druge cerkve po mestu, dva kolegijska kapitlja v Izoli in Piranu ter petnajst župnij v zaledju. Po opravljenih vizitacijah je Svetemu sedežu izročil tri poročila ad limina, v letih 1661, 1669 in 1675. Ta obsežna dediščina, ki se hrani v Škofijskem arhivu v Trstu in je bila doslejskoraj povsemneraziskana, predstavlja bistveni vir za preučevanje verske, umetnostne in socialne zgodovine 17. stoletja v Istri.

Indice / Kazalo

Cenno introduttivo / Uvodna beseda

Recensioni / Prikazi