HISTRIA COLLOQUIUM IV

Začetki spomeniške službe v Istri
Gli inizi della tutela dei beni culturali in Istria
Počeci konzervatorske službe u Istri

zacetki-spomeniske-sluzbe-v-istri

Bookshop:

Add to basket

ISBN

978-961-93210-9-6

Anno / Leto

2015

Pagine / Strani

376

A cura di / Urednik

Deborah Rogoznica

Comitato di redazione/ Uredniški odbor

Gaetano Benčić, Dean Krmac,
Deborah Rogoznica, Salvator Žitko,
Matej Župančič

Format / Formato

15 x 21

Prezzo / Cena

18,00 €

 

Začetki organiziranega varstva kulturne dediščine v Istri segajo v 19. stoletje ko, tako na državni kot na lokalni ravni, pričenjajo delovati razne spomeniške službe. Med te lahko uvrstimo tudi koprsko Občinsko arheološko komisijo, ustanovljeno leta 1881 in usmerjeno v zbiranje in varovanje predmetov in dokumentov iz preteklosti.
Študijski dan “Začetki spomeniške službe v Istri”, prirejen v Kopru 10. junija 2011, je želel opozoriti tudi na druge organe in na celotno obdobje s prikazi primerov oblikovanja služb ter varovanja, konzervacije in prezentacije dediščine do današnjega časa, ki so sedaj, še z nekaterimi dodatnimi prispevki, zbrani v tem zborniku.

Gli inizi della tutela organizzata dei beni culturali in Istria risalgono al XIX secolo quando, sia a livello statale sia a livello locale, prendono avvio diversi servizi preposti. Tra questi vi è pure la Civica commissione archeologica di Capodistria, istituita nel 1881 e dedita alla raccolta e alla tutela di oggetti e documenti del passato.
La Giornata di studio “Gli inizi della tutela dei beni culturali in Istria”, svoltasi a Capodistria il 10 giugno 2011, ha inteso estendere l’attenzione anche su altri organi e sull’intero periodo portando esempi di formazione dei servizi nonché casi di tutela, di conservazione e di presentazione del patrimonio che arrivano sino ai giorni nostri e sono ora raccolti, assieme ad altri contributi, in questo volume.

 

Indice / Kazalo

Prefazione / Predgovor       Introduzione / Uvod (Gaetano Benčić)        Spremna beseda / Presentazione

 

Predstavitev / Presentazione (Koper-Capodistria, 03/12/2015)

Predstavitev / Presentazione (Pula-Pola, 17/12/2015)