EXTRA SERIES VI
Koper. Urbana geneza | Capodistria. Genesi urbana

50,00 

Koper. Urbana geneza | Capodistria. Genesi urbana
ob 400-letnici | a 400 anni dalla
Pianta di Capod’Istria

ISBN 978-961-7007-08-4
Anno | Leto: 2020
Pagine | Strani: 294
Urednik | A cura di: Deborah Rogoznica
Prispevki | Contributi di: Marijan Bradanović, Salvator Žitko, Tim Mavrič, Deborah Rogoznica, Neža Čebron Lipovec

SKU: ES06 Categories: ,

Description

Na osnovi različnega neobjavljenega arhivskega gradiva, predvsem slikovnega, se z multidisciplinarnim pristopom analizira dinamika urbanega razvoja Kopra od antike do danes, pri čemer je posebna pozornost namenjena zgodnji moderni dobi: primerjalna analiza in kritično preučevanje virov orišeta arhitekturni razvoj mesta, ki ima enega ključnih dokumentov v karti Pianta di Capod’Istria inženirja Giacoma Fina iz 1619. leta. Študija podkrepljuje tezo o antičnem izvoru Kopra in njegovem razvoju v srednjeveškem kastrumu. Predstavljena sta predvsem njegova pomembna vloga v obdobju renesanse in baroka ter vpliv na urbanistične in arhitektonske rešitve obližjih središč (Umag, Novigrad, Buzet, Milje). Podaja se natančna topografija in prinašajo novi elementi povezani z urbanim razvojem mesta znotraj enajstih četrti, ki so ga zaznamovale v 17. stoletju, ter potrjuje dinamika njegovega fortifikacijskega sistema.

Knjiga vsebuje 158 – v dobrem delu neobjavljenih ali manj poznanih – slik (karte, tlorisi, vedute, risbe, načrti, fotografije, preglednice…), iz petdesetine različnih javnih ustanov in zasebnih zbirk iz ZDA, Nemčije, Češke republike, Srbije, Avstrije, Hrvaške, Italije in Slovenije.

Con un approccio multidisciplinare e grazie al ricorso a diverso materiale d’archivio inedito, soprattutto iconografico, vengono analizzate le dinamiche dello sviluppo urbano di Capodistria dall’antichità ai giorni nostri, con particolare attenzione alla prima età moderna: l’analisi comparativa e lo studio critico delle fonti stabiliscono le dinamiche dello sviluppo architettonico della città che ha nella Pianta di Capod’Istria (1619) di Giacomo Fino uno dei suoi documenti cardine. Lo studio rinforza la tesi sulle origini antiche di Capodistria ed il suo sviluppo nel castrum medievale. In modo particolare viene presentato il suo rilevante ruolo in epoca rinascimentale e barocca e l’influenza sulle soluzioni urbanistiche e architettoniche dei centri limitrofi (Umago, Cittanova, Pinguente, Muggia). Vengono tracciate una dettagliata topografia e portati nuovi elementi relativi allo sviluppo urbano della città seicentesca suddivisa entro le sue undici contrade nonché ricostruite le dinamiche del suo sistema poliorcetico.

Il libro contiene 158 immagini (mappe, planimetrie, vedute, disegni, piani, fotografie, schemi…),  in buona parte inedite o poco conosciute, provenienti da una cinquantina di istituzioni pubbliche e collezioni private di Stati Uniti, Germania, Repubblica Ceca, Serbia, Austria, Croazia, Italia e Slovenia.

Kazalo / Indice      Predgovor / Prefazione

Additional information

Weight 1.9 kg
Dimensions 27 × 27 cm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *